Home Vijesti Tramp i Pens ri­va­li 2024?

Tramp i Pens ri­va­li 2024?

0

VA­ŠIN­GTON – Majk Pens, biv­ši pot­pred­sje­dnik SAD, sve je oči­gle­dni­ji u na­mje­ri da se su­prot­sta­vi Do­nal­du Tram­pu, svom ne­ka­daš­njem še­fu, biv­šem pred­sje­dni­ku, pred izbo­re 2024.

Obo­ji­ca će se po­ja­vi­ti na ra­zličitim mi­tin­zi­ma u Ari­zo­ni u pe­tak, na ko­ji­ma će podržati dvo­ji­cu ra­zličitih kan­di­da­ta na pri­mar­nim izbo­ri­ma, što uka­zu­je na ra­zličite vi­zi­je o to­me ku­da tre­ba da ide Re­pu­bli­kan­ska stran­ka.
Ako obo­ji­ca odluče da učes­tvu­ju u trci za re­pu­bli­kan­skog pred­sje­dničkog kan­di­da­ta, biće ri­va­li 2024.
“Pens nas­tav­lja da in­sis­ti­ra na po­ru­ci da Re­pu­bli­kan­ska stran­ka tre­ba da gle­da na­prijed, u bu­dućnost. I to je ključno pi­ta­nje za par­ti­ju – da li će pra­ti­ti dru­gačiju vi­zi­ju od Tram­po­ve? I za sa­da, no­si­lac te vi­zi­je je Pens”, kaže Skot Dženin­gs, du­go­go­diš­nji stra­teg Re­pu­bli­kan­ske stran­ke.
Pens je bio je­dan od Tram­po­vih naj­bližih sa­ra­dni­ka, ali se Tramp okre­nuo pro­tiv nje­ga ka­da je Pens, kao pot­pred­sje­dnik, odbio zah­tjev da preo­kre­ne re­zul­ta­te pred­sje­dničkih izbo­ra 2020.
Pens je na pri­mar­nim izbo­ri­ma za gu­ver­ne­ra Ari­zo­ne podržao Ka­rin Tej­lor Rob­son, dok je Tramp podržao Ka­ri Lejk.
Na izbo­ri­ma u Džordžiji Pens je podržao gu­ver­ne­ra Bra­ja­na Kem­pa, ko­jeg je Tramp čes­to na­pa­dao u kam­pa­nji.
An­ke­te po­ka­zu­ju da je Tramp i da­lje fa­vo­rit među re­pu­bli­kan­skim bi­račima, piše VOA.
Adblock test (Why?)